Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

För andra gången publicerar koncernavdelning data och analys, rapporten ”Sjukvård i Västra Götalandsregionen – med fokus på sjukhusbaserad vård – resultat från Verksamhetsanalys 2018 med förbättringsförslag”. Föregående rapport publicerades i januari 2018.

Rapporten är beställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och syftet är att göra en kvalitetsgranskning av sjukvården i Västra Götalandsregionen och hur kvalitetsutfallet förhåller sig vid en jämförelse mot riksgenomsnittet samt till de rekommenderade regionala målnivåerna. I rapporten listas rekommendationer till förbättringar, dels på övergripande regional nivå och dels för varje förvaltning. De rekommendationer som lyfts baseras på avvikelser men också på den kunskap om verksamheterna som inhämtas i samband med regionens kvalitets-controlling.

Uppföljning av rekommendationerna sker två gånger årligen.

Årets rapport bygger i huvudsak på de resultat som redovisas i Verksamhetsanalys 2018, Kvartalen fram till andra kvartalet 2018 och controlling-rapporterna under 2018. Tyngdpunkten är mot den sjukhusbaserade vården. Nytt för i år är att resultaten också innefattar indikatorer som gäller cancer.

Resultaten avser i huvudsak år 2017 fram till andra kvartalet 2018.

De föreslagna förbättringsområdena har valts då inget eller få sjukhus i VGR når rekommenderade mål, eller där resultaten uppvisar en stor spridning inom VGR.  

Länk till rapporten

 

 

 

 

Viktiga förbättringsområden inom Västra Götalandsregionen

  • Följsamheten till STRAMAs riktlinjer behöver öka
  • Kvalitetsutfallet inom psykisk hälsa behöver förbättras och täckningsgraden i berörda register öka
  • Tillgängligheten inom SVF för flertalet cancersjukdomar behöver förbättras
  • Andel kranskärlsröntgen inom 72 timmar vid mindre hjärtinfarkt behöver öka för de flesta förvaltningar och spridningen i måluppfyllnad minska
  • Operation av höftfraktur inom 24 timmar – fortfarande når inte alla förvaltningar målet – vilket behöver åtgärdas
  • Strokesjukvård vid NU-sjukvården behöver förbättras – gäller särskilt andel strokepatienter som får initial vård vid strokeenhet och andel strokepatienter som behandlas med reperfusion

Ökad användning av penicillinpreparat vid behandling med intravenösa antibiotika har valts då vi vill stimulera sjukhusen i Västra Götalandsregionen att arbeta för att nå de rekommenderade målen, ett arbete som är viktigt för att minska risken att bakterier utvecklar resistens mot livsviktiga antibiotika.

För flera medicinska områden inom VGR ses oönskade skillnader i utfall mellan sjukhus och behandlade enheter, vilket behöver åtgärdas. Förbättringsarbete för att minska spridningen behöver utgå från de enskilda sjukhusförvaltningarna men ibland också tas om hand på en övergripande VGR-nivå. Ett tydligt exempel är tillgängligheten inom cancersjukvården, där flertalet ”flaskhalsar” identifierats som behöver åtgärdas på regional nivå.

Långt ifrån all den verksamhet som pågår vid sjukhusförvaltningarna omfattas i denna rapport och kvalitetsgranskning. Det finns alltid områden som kan förbättras utöver det som framkommer här. Det kan också finnas kvalitetsbrister och avvikelser som ur medicinsk synvinkel är mer betydelsefulla att åtgärda än de vi lyfter fram.


Publicerad 2019-01-30 Uppdaterad 2019-01-30