Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kvaliteten och belastningen på en intensivvårdsavdelning (IVA) kan mätas på flera sätt, där riskjusterad dödlighet (Standardized Mortality Ratio, SMR) är en sådan kvalitetsindikator, medan oplanerad återinskrivning inom 72 timmar i första hand speglar belastningen på avdelningen.

Riskjusterad dödlighet inom 30 dagar är ett internationellt jämförelsemått där dödligheten på en intensivvårdsavdelning jämförs med en för avdelningen i ett internationellt perspektiv förväntad dödlighet, där man också tagit hänsyn till patientens ålder och komplicerande sjukdomar. Intensivvårdsavdelningarna i Västra Götalandsregionen (VGR) och i riket har generellt sett en dödlighet som är klart lägre än förväntat, vilket således är ett gott betyg. Under tidsperioden 2010 till 2016 var SMR marginellt högre i VGR jämfört med riket, men flertalet intensivvårdsavdelningar följer i stort riksgenomsnittet även om viss variation ses inom regionen.

Oplanerad återinskrivning till samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar är mått som till viss del speglar belastningen på intensivvårdsavdelningen. Svenska intensivvårdsregistret anger som mål att den oplanerade återinskrivningsfrekvensen skall vara lägre än 3 procent och de flesta intensivvårdsavdelningar i Västra Götaland klarar 3-procentsgränsen. 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-05-14

Riskjusterad dödlighet på intensivvårdsavdelning

Källa: Svenska intensivvårdsregistret

Vilka år avses: Tidsserie 2010 - 2017

Täljare: Avliden inom 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelning.

Nämnare: Antal som vårdats på intensivvårdsavdelning.

Vad visar indikatorn: Cirka 9-10 % av patienterna avlider inom 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelning (IVA). Man har funnit att dödlighet inom 30 dagar är ett mått på kvaliteten i intensivvården, men det är ett svårtolkat jämförelsemått då patientsammansättningen skiljer mellan olika intensivvårdsavdelningar. Genom s.k. riskjustering (standardisering för bland annat ålder, sjukdomens svårighetsgrad och kronisk sjukdom) underlättas jämförelser. Indikatorn mäter inte bara vården på IVA utan också annan vård inom 30 dagar från inskrivning på IVA. Särskilda beräkningsgrunder används för barn < 15 år. Indikatorn mäter riskjusterad dödlighet (SMR*) inom 30 dagar räknat från inskrivning på intensivvårdsavdelning.

*SMR=standardized mortality ratio. Värdet 1 anger ”förväntad dödlighet” utifrån internationella jämförelser av likvärdiga intensivvårdsavdelningar. Värden mindre än 1 anger lägre förväntad dödlighet, och värden större än 1 högre dödlighet.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Tolkning och jämförelser skall göras med stor försiktighet då indikatorn ensam inte kan användas för bedömning och jämförelse av kvalitet på intensivvård. Nivån för VGR har varit marginellt högre än riksgenomsnittet samtliga år, från 2010-2017. Likväl var den riskjusterade dödligheten (SMR) under hela tidsperioden, i internationell jämförelse, lägre än förväntat för intensivvårdsavdelningarna i både VGR som riket.

Skillnader inom regionen: Merparten av intensivvårdsavdelningarna i regionen har en riskjusterad dödlighet (SMR) som i stort följer riks- och VGR-genomsnitten. NU-Trollhättan har haft tidigare haft ett SMR som varit något högre än riksgenomsnittet men skillnaden har minskat under 2016. Vid SkaS-Lidköping har däremot den riskjusterade dödligheten ökat något de senaste tre åren. IVA SU-Mölndal har också ett högre SMR än riksgenomsnittet. Avdelningen har gjort en intern utredning som visar att det högre SMR kan ha flera orsaker, till exempel speciell patientsammansättning och registreringspraxis i registret. Åtgärder har vidtagits och de senaste åren har SMR för IVA SU-Mölndal sjunkit. En sammanställning av de senaste sex månaderna visar ett SMR för IVA SU-Mölndal på 1,03.

Könsskillnader: Någon säker analys kan inte göras då konfidensintervall inte redovisas.

Oplanerad återinskrivning till intensivvårdsavdelning

Källa: Svenska intensivvårdsregistret

Vilka år avses: Tidsserie 2010 - 2017

Täljare: Antal oplanerade inskrivningar på samma IVA där tiden mellan utskrivning från första vårdtillfället och återinskrivningen är under 72 timmar.

Nämnare: Totala antalet vårdtillfällen där patienten är utskriven från IVA. 

Vad visar indikatorn: Oplanerad återinskrivning till samma IVA inom 72 timmar är förenad med ökad risk för död. Indikatorn mäter således såväl tillgången på IVA-platser som omhändertagandet av patienten närmaste dagarna efter utskrivning från IVA. Rekommendationen från Svenska intensivvårdsregistret är att andelen som oplanerat återinskrivs skall understiga 3 %. Indikatorn mäter andelen patienter som oplanerat återinskrivs till samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen återinskrivna inom 72 timmar till samma IVA var under tidsperioden något högre i VGR än i riket, men sedan 2012 klart under rekommenderade 3 %.

Skillnader inom regionen: De flesta intensivvårdsavdelningar i regionen har en oplanerad återinskrivningsfrekvens nära 3 % eller lägre, även om viss variation kan förekomma mellan olika år. SkaS-Skövde, SkaS-Lidköping, NU-Trollhättan och SU-Östra infektion har under 2017 haft en oplanerad återinskrivningsfrekvens som nått över 3 %.

Könsskillnader: Varken i rikets eller VGR's siffror för 2017 sågs några säkra könsskillnader i återinskrivningsfrekvens.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden