Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Ledtider på akutmottagning

När patienten söker en akutmottagning i regionen, göras en s.k. triage där det tas en kort anamnes samtidigt som man mäter t.ex. blodtryck och puls. Systemet ger en prioriteringsnivå och en rekommendation om övervakningsnivå innan patienten träffar läkare. Man kan även få råd om egenvård, eller en hänvisning till primärvården.

Det finns i nuläget 5 olika prioriteringsgrader enligt systemet RETTS:

RÖD             TTL 0 min
ORANGE     TTL < 20 min
GUL              TTL < 120 min
GRÖN          TTL < 240 min
BLÅ              TTL ej definierat

Analysen visar att de mest akuta (röda) patienterna har kortast ledtider, vilket visar att akuterna sköter sitt uppdrag gällande att ta hand om de svårast sjuka.

Exempel på faktorer som påverkar tillgängligheten vid en akutmottagning;

  • Inflödet – dvs. antalet patienter som söker vård vid akutmottagningarna
  • Akutmottagningens bemanning (antal och personalmix), arbetssätt samt tillgång till lab./röntgen
  • Utflödet – dvs. (a) hur det fungerar för patienter som är färdiga på akutmottagningen och t ex väntar på färdtjänst/sjuktransport och (b) de patienter som behöver slutenvård, som finns kvar på akutmottagningen i väntan på vårdplats (c) patienter i slutenvården som är utskrivningsklara och kvarstannar i väntan på kommunala insatser

Akutmottagningarnas besöksvolym har på VGR-nivå inte rört sig nämnvärt under här redovisad tidsperiod, 2013–2018.

Inte heller ledtiderna har på VGR-nivå har rört sig nämnvärt under samma tidsperiod.
Undantag från detta mönster ses för enskilda mottagningar och mätetal, där man bl.a. ser att gruppen som skrivs hem från akuten har en ökad måluppfyllelse 2016–2018. Tänkbara orsakar till detta är fokus på utveckling av arbetssätt och införandet av fasta läkare, s.k. akutläkare. Samtidigt har tiden för inskrivning i slutenvård ökat, främst till följd av bristande tillgänglighet till slutenvårdsplatser, vilket bidrar till att TVT total inte förbättras.


Observera!
P.g.a. problem med datafångst i samband med uppgradering av patientadministrativt system på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har ingen uppdatering av denna förvaltnings resultat skett april-19, maj-19.

Detta innebär att ingen redovisning av resultat för VGR-totalt kan ske dessa månader.

Så snart problemet är åtgärdat så kommer resultat för dessa månader att redovisas.


Publicerad 2018-03-12 Uppdaterad 2018-06-07

Ledtider på akutmottagning

  • Tid till triage (TTT): Målet är att patienter på akutmottagning ska ha triagerats inom 10 minuter.

  • Tid till läkare (TTL): Målet är att en första läkarkontakt ska ha påbörjats inom 60 minuter. Ambitionen för 2017 är att detta mål ska uppnås för minst 55 % av besöken.
  • Total vistelsetid (TVT): Målet är att den totala vistelsetiden på akutmottagningen ska vara högst 4 timmar för samtliga patienter. Under 2017 varierar detta mål mellan sjukhusen. För samtliga enheter gäller dock att senast 2018 ska målet uppnås för minst 90 % av akutvårdsbesöken.

  • Akut åter inom 72 timmar. Målet är att högst 5 % av patienterna som lämnar akutmottagningen ska komma åter oplanerat inom 72 timmar.

Mått

Totalt antal akutvårdsbesök

Källa

Regionala akutdatabasen

Mått

  • Andel patienter som har triagerats 10 minuter
  • Totalt antal patienter som har triagerats
  • Antal patienter som har triagerats 10 minuter

 

Täljare
Antal patienter som har triagerats 10 minuter.

Nämnare
Totalt antal patienter som har triagerats.

Källa
Regionala akutdatabasen.