Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige görs cirka 16 000 ljumskbråcksoperationer per år, varav cirka 2 200 i Västra Götaland. Drygt 10 procent av operationerna görs på kvinnor. Som mått på kvaliteten anges andel ljumskbråck som omopereras inom fem år. Få omoperationer behöver göras och det regionala målet är högst 3 procent omopererade inom fem år. Västra Götalandsregionen (VGR) har de senaste två tidsperioderna nått målet. Fyra av de redovisade sjukhusen når dock inte målet senaste perioden.

Operation i dagkirurgi är effektivt ur resurssynpunkt varför operationer bör göras i dagkirurgi om det är medicinskt lämpligt. Västra Götalandsregionen har som mål att minst 80 procent av ljumskbråckoperationerna skall utföras i dagkirurgi och VGR når målet även om det finns vissa inomregionala skillnader.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-06-04

Andel ljumskbråck som ej omopereras inom fem år

Källa: Svenskt bråckregister

Vilket år avses: Tidsserie i perioder om fem år, 2006-2010, 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013, 2010-2014 och 2011-2015, 2012-2016, 2013-2017.

Regionalt mål: Högst 3 % som omopereras inom 5 år. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare och Nämnare: I Socialstyrelsens indikatorlista definieras täljare, nämnare och metod för hur omoperation inom fem år beräknas.   

Vad visar indikatorn: Det är ett kvalitetsmått att inte behöva omopereras inom 5 år efter en bråckoperation. Ljumskbråck drabbar oftare män varför 92 % av bråckoperationerna görs på män. Resultaten visar totalsiffror, dvs. de innefattar både kvinnor och män. Indikatorn visar andelen som inte omopereras inom 5 år.

Regionalt mål: Högst 3 % omoperationer inom 5 år.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som inte omopereras inom 5 år är drygt 97 % både i riket och VGR.

Skillnader inom regionen: Vissa sjukhus inom VGR har mindre än 2 % omoperationsfrekvens medan andra  inte når målet om högst 3 % omopererade. 

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Andel ljumskbråckoperationer utförda i dagkirurgi

Källa: Vårddatabasen VEGA.

Vilket år avses: Tidsserie 2010 - 2017.

Regionalt mål: Minst 80 % skall opereras i dagkirurgi. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator. 

Täljare: Antal patienter, 18 år och äldre, opererade i specialiserad öppenvård (dagkirurgi).

Nämnare: Antal män och kvinnor, 18 år och äldre, som respektive år genomgått planerad opereration av ljumskbråck.

Vad visar indikatorn: Dagkirurgi är ett effektivt resursutnyttjande varför operationer bör utföras i dagkirurgi när det av medicinska skäl är lämpligt. Indikatorn mäter andelen planerade ljumskbråckoperationer utförda i dagkirurgi på patienter 18 år och äldre.

Regionalt mål: Minst 80 % av de planerade operationerna ska utföras i dagkirurgi.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ingen jämförelse görs.

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland opereras 87 % av patienterna i dagkirurgi. VGR når således det regionala målet. Samtliga sjukhus utom SU når målet. Vid SU är andelen opererade i dagkirurgi mycket lågt, vilket är i linje med sjukhusets uppdrag.

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Andel kvinnor som opereras med preperitoneal teknik vid ljumskbråckoperation

Källa: Svenskt bråckregister.

Vilket år avses: 2013-2017.

Täljare: Antal som opererats med preperitoneal teknik (TEP, TAPP, Bakre nätplastik, Bakre öppen nätplastik, annan laparoskopisk teknik).

Nämnare: Kvinnor 18 år eller äldre som opererats för ljumskbråck.

Vad visar indikatorn: Sedan 1992 har valet av operationsmetod vid ljumskbråck ändrats radikalt. Olika former av nättekniker har successivt ersatt tidigare metoder, vid vilka ett försvagat område i ljumsken täcktes med kroppens egna vävnader med hjälp av suturer. Tidigare använda metoder kan hos enskilda kliniker/operatörer ge goda resultat men fordrar betydande träning. Fortfarande kan de vara av värde hos växande individer och patienter som är infektionskänsliga.

Inläggning av nät via ett snitt i ljumsken som beskrivet av Lichtenstein är den i dag helt dominerande tekniken på män medan riktlinjer från European Hernia Society rekommenderar att kvinnor skall opereras med en preperitoneal teknik. Av de cirka 2 200 operationer som utfördes 2016 i VGR gjordes cirka 280 på kvinnor.

Regionalt mål: Minst 90 % av operationerna ska utföras med preperitoneal teknik.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen kvinnor som opereras med preperitoneal teknik i VGR skiljer sig inte från genomsnittet i riket, men VGR når inte målet om minst 90 % opererade med preperitoneal teknik.

Skillnader inom regionen: Eftersom antalet kvinnor som opereras är få redovisas endast värden för VGR totalt. 

Könsskillnader: Redovisas endast för kvinnor.

Sammanställning resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas 2017 års värden för andel ljumskbråckoperationer utförda i dagkirugi, andel kvinnor som opereras med preperitoneal teknik vid ljumskbråcksoperation och andel ljumskbråck som ej omopereras inom fem år.

De ljusblå värderna visar värden som ligger signifikant sämre än riksgenomsnittet (<0,05) och de mörkblå visar värden som ligger signifikant bättre än riksgenomsnittet. De mellangröna värderna skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.