Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen är ett av de landsting som använder mest lugnande medel i landet. En handlingsplan för att minska användningen av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel har implementerats och ser ut att ha fått effekt.

 

 

Även förskrivningen av sömnläkemedel är fortsatt hög i regionen jämfört med riksgenomsnittet. Andelen zopiklon, som är det rekommenderade förstahandsvalet bland sömnläkemedel ökar dock, vilket är positivt.

Västra Götalandsregionen följer med riktade analyser upp användningen av opioider, men det finns i nuläget inte någon regional indikator för att beskriva området.

 

 

 


Publicerad 2018-06-07 Uppdaterad 2018-06-07

Källa: Digitalis, regionala data över uthämtade receptläkemedel på apotek

Vilka år avses: Tidsserie, 2013-2017

Täljare: Antal individer i åldern 20-79 år som hämtat ut mer än 0,5 definierade dygnsdoser (DDD) sömn- och lugnande medel (ATC-kod: N05BA, -CD och CF) per dag.

Nämnare: Antal folkbokförda invånare.

Vad visar indikatorn: Västra Götalandsregionen är fortfarande ett av de landsting som använder mest sömnmedel och lugnande medel i landet. Läkemedelskommittén har valt att lyfta fram "Minskad användning av beroendeframkallande medel" som ett av sina fokusområden även under 2018. Sedan tidigare pågår ett arbete för att minska användningen av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel i regionen.

Målnivå: Så lågt som möjligt.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Regionens totala användning av dessa läkemedel har minskat över tid. Även andelen invånare som använder dessa medel regelbundet minskar. Västra Götalandsregionen är dock fortfarande ett av de landsting som använder mest sömnmedel och lugnande medel i riket.

Skillnader inom regionen: Störst andel regelbundna användare av sömn- och lugnande medel återfinns i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, medan Östra nämnden ligger lägst. Skillnaden mellan de olika nämnderna kan till viss del bero på skillnader i ålder- och diagnosfördelning. Data är ej åldersjusterade.

Könsskillnader: Det är en större andel kvinnor (42 per 1000 invånare) jämfört med män (26 per 1000 invånare) som är regelbundna användare av sömn- och lugnande medel.

Källa: Concise, försäljningsstatistik från E-hälsomyndigheten

Vilka år avses: Tidsserie, 2013-2017

Täljare: Antal definierade dygnsdoser (DDD) av zopiklon (ATC-kod: N05CF01) till individer 75 år och äldre.

Nämnare: Antal DDD av samtliga sömnmedel (ATC-kod: N05C) till individer 75 år och äldre.

Vad visar indikatorn: Enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är zopiklon det mest lämpliga för äldre, p.g.a. dess relativt korta halveringstid, förutsatt att det inte finns någon bakomliggande orsak till sömnbesvären som gör att det krävs en annan behandling. Indikatorn ingår i Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”, men där är åldersgruppen 80 år och äldre. I regionens handlingsplan för äldre och läkemedel definieras äldre dock som 75 år och äldre. Indikatorn ingår i den regionala förteckningen över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala mål.

Måltal: Önskvärt med en hög nivå.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen i regionen ökar, beroende på att den totala användningen (nämnaren) uttryckt i definierade dygnsdoser (DDD) minskar samtidigt som antalet DDD zopiklon ökar. Utvecklingen är god i den mån att "rätt" läkemedel används när sömnläkemedel används, samt att den totala användningen av sömnmedel i regionen minskar. Dock krävs det viss eftertanke kring det faktum att zopiklonanvändningen uttryckt i DDD ökar när försthandsvalet istället bör vara icke-farmakologisk behandling, samtidigt som regionen har en hög användning av zopiklon jämfört med riket.

Skillnader inom regionen: De inomregionala skillnaderna är små. Högst andel zopiklon återfinns i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, medan Södra nämnden ligger lägst i regionen. Data är ej åldersjusterade.

Könsskillnader: Inga direkta könsskillnader kan ses.