Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vid grå starr (katarakt) blir ögats lins grumlig och synen försämras. Behandlingen är kirurgisk, det vill säga den grumliga linsen byts ut. I Västra Götaland görs cirka 19 000 operationer av grå starr (katarakt) per år.

Innan operationen görs en mätning av ögat samt en beräkning av vilken styrka på lins (planerad refraktion) som skall väljas vid operationen för att patienten skall få den önskade refraktionen (= ögats brytningskraft, glasögonbehovet). Efter operationen görs en synundersökning där man ser hur resultatet blev (slutlig refraktion). Det är önskvärt att skillnaden mellan planerad och slutlig refraktion skall vara så liten som möjligt, det vill säga att man lyckats nå det postoperativa glasögonbehovet man planerat för. Oftast väljer man som patient att vara glasögonfri antingen på långt eller på nära håll. Ett kvalitetsmått är att mäta för hur stor andel av patienterna man lyckats nå den planerade refraktionen.

Vilken nytta patienten haft av operationen är ett annat kvalitetsmått. Det utvärderas med en enkät som skickas ut till ett urval av de opererade patienterna tre månader efter operationen.

I såväl Västra Götaland som riket har mer än 90 procent en liten skillnad mellan planerad och slutlig refraktion, det vill säga för nio av tio patienter lyckas man nå det resultat man önskat. Västra Götaland når således också den av Västra Götalandsregionen fastställda målnivån om minst 90 procent. Inom Västra Götaland är skillnaderna mellan de olika opererande enheterna vanligen små, endast en opererande enhet når ej det av Västra Götalandsregionen fastställda målet. 

Drygt 90 procent av patienter utan annan ögonsjukdom anser att synen blivit bättre efter kataraktoperationen, det vill säga de tycker att de har lättare att utföra dagliga aktiviteter.

Några skillnader i resultat mellan män och kvinnor ses ej. Ej heller ses några skillnader mellan yngre (18-79 år) och äldre (80+) patienter.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2018-04-26 Uppdaterad 2018-05-09

Slutlig refraktion inom 1 dioptri av planerad (BPE), efter kataraktoperation.

BPE= biometry prediciton error

Källa: Nationella kataraktregistret

Vilket år avses: 2017

Regionalt måltal: Minst 90 %. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal patienter med BPE 0-1 dioptri.

Nämnare: Antal patienter, 18 år och äldre, opererade för katarakt med uppgift om BPE.

Vad visar indikatorn: Katarakt (grå starr) är en vanlig åldersförändring där ögats linser grumlas. Det utförs nästan 120 000 kataraktoperationer per år i Sverige, varav cirka 19 000 i Västra Götaland (VG). Inför operationen görs en beräkning av vilken styrka på lins patienten behöver för att nå ett visst postoperativt glasögonbehov (planerad refraktion). Efter operationen görs en ny synundersökning då man kan se vilken glasögonstyrka som behövs (slutlig refraktion). Skillnaden mellan slutlig och planerad refraktion benämns "biometry prediction error (BPE)" och värdet skall vara så lågt som möjligt. Ett lågt BPE indikerar att man lyckats uppnå planerad refraktion. Indikatorn anger andelen som har ett lågt BPE (högst 1 dioptri) där målet är att så många som möjligt skall ha ett lågt BPE.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ingen statistiskt säker skillnad mellan Västra Götaland (91,7 %) och riket (92,4 %). Västra Götaland når således det regionala målet om minst 90 %.

Ingen egentlig skillnad ses mellan åldersgrupperna 18-79 år och 80 år och äldre.

Skillnader inom regionen: Skillnader finns inom Västra Götaland men samtliga opererande enheter utan SÄS-Borås (70,3 %) når det regionala målet om minst 90 %.

Könsskillnader: I riket inga statistiskt säkra könsskillnader.

Självskattad synförbättring efter kataraktoperation

Källa: Nationella kataraktregistret

Vilket år avses: 2017

Vad visar indikatorn: Indikatorn mäter andel patienter, utan annan ögonsjukdom, som tre månader efter kataraktoperation upplever mindre hinder att utföra dagliga aktiviteter än innan operationen. Undersökningen baseras på enkäter till ett litet urval om cirka 5 % av opererade patienter. Generellt anses svarsfrekvensen vara god om cirka 80 % i såväl Västra Götaland som i riket.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Av de som svarat anser drygt 90 % att de upplever mindre hinder efter operationen, vilket är för Västra Götaland som för riket i stort. Någon skillnad i nöjdhet mellan yngre och äldre patienter ses ej.

Skillnader inom regionen: Resultaten för klinikerna i Västra Götaland är som i riket. Ej heller ses någon statistiskt säker skillnad i resultat mellan de olika enheterna i Västra Götaland.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i riket.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden