Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I förra årets verksamhetsanalys publicerades utdrag ur en fördjupningsrapport om Asylsökandes vård- och tandvårdskonsumtion i Västra Götaland 2011-2016. Rapporten visar bland annat att asylsökande får tandvård först i samband med akuta besvär, då man finner ett stort ackumulerat tandvårdsbehov. Under 2017 ses en utveckling där asylsökande barn i ökande grad får den förebyggande tandvård som de har rätt till. Tandvård för asylsökande barn och unga 0-17 år

Lägesrapporter från 2016 angående tandvård till asylsökande med flera finns på Vårdgivarwebben – vgregion.se/tandvard sidan Asylsökande med flera, De beskriver hur flyktingmottagningen efter sommaren 2015 påverkade tandvården i Västra Götaland.

Underlag:

 • Folktandvården Västra Götaland
 • Migrationsverket
 • Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Texten är sammanställd av Enhet Tandvård. Vid frågor kontakta: gunnar.henning@vgregion.se


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2018-05-15

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd – antal som fick tandvård i Västra Götaland 2017

 • Barn 0-17 år  3 322 personer fick tandvård, merparten behandlades av Folktandvården som har det primära behandlingsansvaret.
 • Unga vuxna 18-24 år – 1 540 personer fick omedelbar tandvård eller tandvård som inte kan anstå.
 • Äldre än 24 år – 2 175 personer besökte tandvården.

 • Asylsökande som fyllt 18 år – ungefär hälften fick tandvård.

Totalkostnaden för tandvård till asylsökande med flera uppgår till 36,5 miljoner. Kostnaden för tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd motsvarar 5-6 procent av totalkostnaden.

Erfarenheter under 2017

 • I Västra Götaland ansökte 4 300 personer om asyl – varav 274 var ensamkommande i åldern 0-17 år.
 • Kommunerna tog emot 10 000 nyanlända*. Av dessa hade cirka 6 700 beviljats uppehållstillstånd och 5 000 var barn, varav 1 000 varit ensamkommande. 
 • Hälften av hela gruppen nyanlända kommer från Syrien medan hälften av barnen kommer från Afganistan.
 • De mindre kommunerna har fortfarande ett större mottagande av nyanlända i relation till sin folkmängd jämfört med de större kommunerna.

  * Nyanlända – utländska medborgare, som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga.

 • Det totala antalet personer under pågående asylprocess har minskat med 50 procent från januari 2017 till januari 2018.
  Totalt fanns 12 857 personer i  Migrationsverkets mottagning av alla under pågående asylprocess i Västra Götaland 2018-01-01:
  -   0-17 år – 3 225 personer
  18-19 år – 3 171 personer        

 

Folktandvårdens mottagande av asylsökande med flera

Den kraftiga ökningen av tandvård till asylsökande som noterades från hösten 2015 har stabiliserats under 2016-2017. Vårdplaneringen har tydligt
påverkats av att antalet asylsökande sedan årsskiftet inte längre ökar. Det innebär att fokus i vårdplaneringen till följd av flyktingsituationen allt
mer berör planerad tandvård i stället för akut tandvård och barnen kan nu i hög utsträckning kallas för regelbunden vård enligt Underlag för avtal om fri tandvård till barn och ungdomar 3-19 år – Riktlinjer på samma villkor som för alla i samma ålder som är folkbokförda i Västra Götaland.

Fakturerad vård inom Folktandvården för asylsökande har minskat med 49 procent jämfört med året innan. Av det fakturerade beloppet utgör 16 miljoner kronor tandvård för barn.

Inom ramen för det tillfälliga statsbidraget tilldelade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Folktandvården 19,1 miljoner kronor för att finansiera merkostnaden för den fria tandvården för till följd av flyktingsituationen för barn och unga upp till och med 24 år. För 2017 bedöms statsbidraget ha täckt 60 procent av Folktandvårdens merkostnad för målgruppen.
      Av verksamhetstillskottet har 96 procent, motsvarande cirka 18,5 miljoner kronor, fördelats direkt till allmäntandvården. Det har skett som förstärkt kapitationsersättning 0-24 år. Cirka 0,4 miljoner kronor eller 2 procent av tillskottet, ersätter merkostnader till målgruppen för pedodonti och narkosttandvård, merkostnader till följd av lokala insatser på gruppnivå som info-dialog-hälsoutbildning till nyanlända vid asylboenden, HVB-hem, SFI, kommuner, grundskolor, stöd vid extra bemanning och handledning, merkostnader vid extra insatser med mobil trailer, riktad utbildning till tandvårdspersonal, centralt stöd och service med kunskapsstöd, help-desk, beslutsstöd, uppföljning med mera.

Folktandvården bedöms med detta i huvudsak kunnat hantera tandvården för främst barn och unga med flyktingbakgrund med hjälp av omprioriteringar, och genom Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tidigare beslut att förlänga maxtiden mellan två tandvårdsundersökningar med sex månader för
Folktandvårdens unga patienter med låg risk att utveckla tandsjukdom.