Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Fri tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna 2017

Enhet tandvård har hand om alla avtal och överenskommelser med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar (3-19 år) samt unga vuxna (20-24 år). Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, och på grund av den tidigare nationella åldersgränsen för fri tandvård gäller avtal med mera angående unga vuxna i Västra Götaland tillsvidare åldrarna 20-24 år.

Åldersgränsen för den fria tandvården i Sverige höjdes med två år till 21 år från och med 2017. I Västra Götaland är tandvården fri till och med det år patienten fyller 24 år.

För åldersgruppen 22-24 år ska vårdgivaren som har avtal med VGR kunna ta del av patientens allmänna tandvårdsbidrag på 300 kronor per år. Om bidraget tagits ut av vårdgivare utan avtal med VGR eller om patienten inte är inskriven hos Försäkringskassan kan patienten debiteras motsvarande belopp.

För behandling av asylsökande krävs från och med 2017 att vårdgivaren har ett särskilt vårdavtal, se Privata vårdgivare – asyltandvård

De barn och ungdomar som har rätt till fri och fullständig tandvård ska vi kunna erbjuda en god och säker tandvård på lika villkor. De kallas regelbundet till allmäntandvården av de vårdgivare där de är listade. Patientansvarig tandläkare ser till att patienten får tandvård efter behov inom en behandlingsperiod. Inom den fria tandvården får 2-3 procent av patienterna också vård inom specialisttandvården efter remiss från allmäntandvård eller från hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Tandhälsoläget är gott för barn, ungdomar och unga vuxna (3-24 år) i Västra Götaland, men varierar mellan nämndområden och inom kommuner och stadsdelar. Generellt är det fortsatt sjunkande kariesfrekvens även i mer utsatta mråden – men inte för exempelvis 6-åringar. I helhet överensstämmer hälsoläget väl med övriga Sverige.

WHO:s tandhälsomål jämfört med tandhälsan i Västra Götaland:

*  Alla 6-åringar – andelen barn med kariesskadade tänder ska vara högst 20 procent år 2020.
VGR når inte målet år 2017 då andelen 6-åringar med kariesskadade tänder är 24,9 procent, en försämring jämfört med 2016.

     (WHO: Världshälsoorganisationen)

*  Alla 12-åringar – det genomsnittliga antalet skadade tänder inte ska överstiga 1,5 år 2020.
VGR har nått målet sedan många år.

*  12-åringar – tredjedelen med sämst tandhälsa (SiC-index) ska i genomsnitt ha färre än 3 skadade tänder (SiC: Significant Caries Index). VGR når målet perioden 2016/2017 i alla kommuner och stadsdelar i Västra Götaland – med undantag för stadsdelarna Angered och Östra Göteborg.

*  19-åringar – en förbättring noteras i alla områden förutom i Södra HSN.

*  Unga vuxna 20-24 år – fortfarande är det fler äldre individer som diagnostiserats med en ny och djup kariesskadad mellanrumsyta jämfört med yngre individer.


Publicerad 2017-06-28 Uppdaterad 2018-05-18

Rapport om tandhälsan bland barn, ungdomar och unga vuxna

Metod

Källa: Barn2011 - Folktandvården Västra Götaland och privata vårdgivare

Vilket år avses: 2006-2017

Vilka åldrar avses: 3, 6, 12, 19, 21, 22, 23, 24

 

Kariesmått:

deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

DFT:  Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder

Andel kariesfria individer:
- täljare: Antal barn/unga utan karies
- nämnare: Antal undersökta barn/unga aktuellt år

Andel individer med karies:
- täljare: Antal barn/unga med karies
- nämnare: Antal undersökta barn/unga aktuellt år

Antal skadade tänder i medeltal:
- täljare: totalt antal skadade tänder
- nämnare: antal undersökta barn/unga aktuellt år

SIC-index - antal skadade tänder i medeltal hos den sjukaste tredjedelen av barn/unga
- täljare: totalt antal skadade tänder i den sjukaste tredjedelen
- nämnare: den sjukaste tredjedelen (mest karies) undersökta barn/unga aktuellt år

Kariesfrihet – 3-24 år

Figur 1 nedan visar kariesfrihet för åldrarna 3, 6, 12, 19, 21, 24 år för alla kommuner och Göteborgs stadsdelar. Data finns för åren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 och 2016/2017.
Välj period, ålder och antal barn som tvåårsmedelvärdet grundar sig på.

Redovisningen i tvåårsmedelvärden ökar den statistiska säkerheten eftersom antalet undersökta barn per kommun kan vara litet, samt att maxtiden mellan undersökningar är 18 månader om inte patientens behov talar för att det behövs oftare.

Tandhälsans utveckling bland 6- och 12-åringar

Tandhälsans utveckling för 6- och 12-åringar i Västra Götaland kan beskrivas på olika sätt.

Figur 2 nedan innehåller grafer över:
*   andel kariesfria individer
*   andel individer med karies
*   antal skadade tänder i medeltal (deft, DFT)
*   antal skadade tänder i medeltal (deft SiC, DFT SiC) hos den sjukaste tredjedelen av barnen under 12-årsperioden 2006-2017.

För 6-åringar har antal skadade tänder ökat sedan 2012. Det är hos den sjukaste tredjedel av 6-åringar som denna ökning är mest tydlig.

deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

DFT:  Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder

SiC:   Significant Caries Index – den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen.

Tandhälsan hos 6-åringar

Figur 3 nedan visar karies hos 6-åringar i medelvärde av antal skadade tänder per HSN samt hela Västra Götaland. Här ses en ökning av karies år 2017 i samtliga nämnder förutom i Södra HSN.

SiC:   Significant Caries Index – den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen.
deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

Figur 4 nedan visar antal kariesskadade tänder i medeltal bland 6-åringar visas för alla kommuner och Göteborgs stadsdelar i nedan (Figur 4). Data finns för åren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 och 2016/2017.

Diagrammet innehåller också uppgifter över antal skadade tänder (deft) hos den sjukaste tredjedelen, SiC-index. Denna uppgift är viktig för att kunna bedöma omfattningen av stor kariesförekomst i ett område.

Tandhälsan hos 12-åringar

12-åringars tandhälsa följs av Socialstyrelsen och av WHO med ett globalt mått – DFT – som visar medelvärdet för antal kariesskadade och/eller fyllda tänder.

Figur 5 nedan visar att i Västra Götaland var medelvärdet DFT (antal skadade tänder) 0,67 för 2017. Medelvärdet har i princip varit stabilt de senaste åren.


DFT:  Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder.
SiC:   Significant Caries Index – den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen.
deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

 

 

Figur 6 längre ner visar antal kariesskadade tänder bland 12-åringar i kommuner och Göteborgs stadsdelar. Data finns för åren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015 och 2016/2017.

Diagrammet innehåller också uppgifter över antal skadade tänder (DFT) hos den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen så kallat SiC-index. Denna uppgift är viktig för att kunna bedöma omfattningen av stor kariesförekomst i ett område.

Tandhälsan hos 19-åringar

Före 2017 var den nationella åldersgränsen för den fria tandvården 19 år.

Figur 7 nedan visar att för 19-åringar i Västra Götaland är DFT-medelvärdet 2,07 för år 2017. En förbättring i alla nämndområden noteras – förutom i Södra HSN som ligger kvar på samma nivå som 2016.

DFT:   Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder.

Tabell 1 nedan visar att andelen 19-åringar som har fått diagnosen djup kariesskada har legat runt 11-12 procent under perioden 2010 till 2017. Det går också att utläsa att det fortfarande för 2017 är fler äldre individer som fått diagnosen ny djup kariesskada jämfört med de yngre.

 

Tandhälsan hos unga vuxna – 20-24 år

Fri tandvård för unga vuxna till och med 20 års ålder infördes av VGR 2008 och har successivt utökats. År 2017 höjdes den nationella åldersgränsen för fri tandvård från 19 till 21 år, och den kommer att höjas med ett år i taget under 2018 och 2019 upp till 23 år. Den regionalt utökade fria tandvården för unga vuxna i Västra Götaland gäller till och med det år patienten fyller 24 år. På grund av den tidigare nationella åldersgränsen för fri tandvård gäller avtal med mera angående unga vuxna i Västra Götaland åldrarna 20-24.

Figur 8 nedan visar andel individer med ny kariesskada i tandens mellanrumsyta (DSa) för 2017 per kommuner och Göteborgs stadsdelar. Observera att i vissa kommuner är färre än 50 individer undersökta, vilket gör att statistiska osäkerheten blir hög.

DSa:   Decayed Surfaces approximally – ny kariesskada i tandens mellanrumsyta.

Tänder som blir lagade på sidan av tandkronan i ytan mot en granntand (mellanrumsyta) är oftast de som senare i livet också behöver repareras och som medför både kostnader och lidande för patienten. Nya kariesskador som är så djupa att tänderna oftast behöver lagas, är därför ett bra mått som visar tandvårdsbehov med risk för fortsatta behov av tandvård.

  

 

Tabell 1. Andel individer (%) med ny kariesskada i mellanrumsyta som betraktas som djup och som oftast behöver lagning. DSa (Decated Surfaces approximally)