Syftet med ”Vårdbehov i Västra Götaland” är att öka hälso- och sjukvårdens möjligheter att bidra till förbättrad folkhälsa i Västra Götaland, med särskild uppmärksamhet på grupper i befolkningen med sämre hälsa eller som löper större risk att drabbas av ohälsa samt på patientgrupper som befaras ha ojämlik tillgång till vård i olika delar av Västra Götaland.

Målet är att Vårdbehov i Västra Götaland ska kunna användas som underlag för beställningsarbetet av hälso- och sjukvård samt för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Målgruppen är hälso- och sjukvårdsnämndpolitiker och processansvariga i första hand, men även övriga politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen.

Behov beskrivs ofta som ett gap mellan ett aktuellt tillstånd och ett önskvärt tillstånd. En väsentlig faktor att ta hänsyn till är att det finns många faktorer utöver hälso- och sjukvårdsinsatser som påverkar hälsan i befolkningen och det goda livet. Till de viktigaste hör sysselsättning, arbetsförhållanden, utbildning, andra socioekonomiska faktorer och infrastruktur.

Vårdbehov redovisas för varje hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) separat, och är en sammanställning av redan framtagna underlag. Sammanställningen utgår från respektive nämnds perspektiv. De underlag som använts är Verksamhetsanalys som publicerades maj 2017 och fördjupade rapporter inom ramen för Verksamhetsanalys, samt Hälsoläget. I vissa fall kompletteras med uppgifter från Kvartalen, Munin, Psykiatrikompassen.

Sammanställningarna ska ses som en kunskapsbank och ett komplement till övriga underlag i första delprocessen "samla fakta" i behovsanalysarbetet. Nästa delprocess är att utifrån ett hälso- och sjukvårdsnämndsperspektiv identifiera, prioritera och ta fram förslag på områden och åtgärder. Sista delprocessen är politisk handling. Se processkarta nedan.

Sammanställningarna publiceras på denna sida. Senaste sammanställning publicerades i oktober 2017. Under hösten 2018 kommer resultat baserade på Verksamhetsanalysen 2018 publiceras här, i form av de powerpointpresentationer som presenteras på respektive hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträden under hösten.


Publicerad 2017-10-09 Uppdaterad 2019-02-19

Vårdbehov i Västra Götaland 2017 - hälso- och sjukvårdsnämndspecifika faktasammanställningar.

Behovsanalysprocessen i Västra Götaland

Tidigare behovsanalyser